Voor wie?

 

Jongeren in de leeftijdscategorie van 18 - 26 jaar (deze grenzen zijn een indicatie neem bij twijfel gerust contact op), met de volgende kenmerken:

 

 • Je loopt vast in je huidige leef- en/of werksituatie
 • Je hebt te maken met een enkel- of meervoudige psycho- / sociale problematiek
 • Je hebt te maken met psychiatrische problematiek, waar geen opname voor noodzakelijk is. Hierbij is het belangrijk dat jou problematiek niet direct een negatieve invloed heeft op je functioneren in een groep. Problemen dienen van die aard  te zijn dat hulpverleners inschatten dat, met 1 à 2 jaar begeleiding, zelfredzaamheid te bereiken is.
 • Je bent op zoek naar een veilige plek
 • Je wilt werken aan de problemen die je hebt. Je bent bereid om helder te krijgen wat je problematiek is, en daarmee aan de slag te gaan. Dit kan betekenen dat je voor je hulpverleningsgesprekken, doorverwezen word naar instellingen die op dat gebied gespecialiseerd zijn.
 • Je kunt functioneren in een leefgemeenschap en verantwoording dragen voor de taken die je daarbinnen toebedeeld krijgt.
 • Je moet in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te kunnen handelen.
 • Als je vanuit een behandeling komt in bijv. verslavingszorg of psychiatrische zorg willen we contact met je huidige behandelaars om na te gaan of er voldoende zelfsturend vermogen aanwezig is om te kunnen wonen in een leefgemeenschap. Met zelfsturend vermogen bedoelen wij dat jij het vermogen bezit om niet volledig afhankelijk te zijn van derden om aan jezelf te werken. Dat er dus een intrinsieke (van binnen uit)  motivatie is.

 

Contra indicaties zijn:

 • Verslaving aan alcohol of drugs. ( Mensen die ambulant begeleiding gehad hebben bij afkicken moeten 3 maand clean zijn. Mensen die een programma hebben gevolgd binnen een 24 uurs voorziening en deze positief  hebben afgerond  rekenen wij clean na het programma. Mocht je bij ons komen wonen na het afronden van een programma dan verwachten wij dat je 1 jaar een behandelaar houd, die je regelmatig ontmoet.)
 • Agressief gedrag
 • Suïcidaal gedrag
 • Ernstige psychiatrische problemen, die opname in een instelling noodzakelijk maken. Of die je belemmeren om een keuze voor behandeling te maken.
 • Psychotisch gedrag

Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor ons opvanghuis, neem dan contact met ons op. In een intakegesprek kunnen we dan kijken of je in ons huis geplaatst kunt worden. Daarnaast kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn om je verblijf te financieren.


Copyright © 2012 Stichting Het Rotonde Huis | All Rights Reserved | Website based on template by Henry Saudale adapted and designed by PrettyMedia